tirsdag 24. februar 2009

Organisasjonsplan for Nordkapp Høyre

Jeg har sendt inn et dokument til styret, som jeg håper årsmøtet behandler og slutter seg til. Det er et dokument som skisserer driften av Nordkapp Høyre.

Dokumentet er ikke perfekt, og det bryter på noen få punkt med normallover for folkevalgte grupper, blant annet kommunestyregruppa som bør ha et eget styre. Jeg har utelatt styret fordi det er små forhold i Nordkapp Høyre.

Blir denne planen fulgt av Nordkapp Høyre, vil partiet ha den beste organiseringen i Nordkapp. Partiet ligger også godt an i høyrefamilien i Finnmark.

Bruk 2009 til å følge dette plandokumentet. Revider planen på årsmøtet senhøsten i 2009. La partiorganisasjonen være i tipptopp form i 2010, og politikk kan igjen bli artig for høyremedlemmene.

Organisasjonsplan i Nordkapp Høyre
Dette er Nordkapp Høyres organisasjonsplan, et supplement til Normallover for Høyres kommuneforeninger og et alternativ for Normallover for kommunestyregrupper.

Ettersom dokumenter ikke er helt i tråd med Normallover for Høyres kommuneforeninger og Normallover for kommunestyregrupper, må organisasjonsplanen godkjennes av overordnet organ i Høyre.

Nordkapp Høyre er en liten organisasjon. Lokalforeningen har ikke fulgt partiets lovverk på veldig mange år. Dette dokumentet er, hvis det blir fulgt, en stor forbedring av lokalforeningens rutiner.

Dokumentet rulleres på årsmøtet om ett år.

1.0 Årsmøtet
Årsmøtet er lokalforeningens høyeste organ. Årsmøtet holdes innen desember måned og innkalles med 3 ukers varsel. Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter.

1.1 Årsmøtet behandler
Årsmøtet behandler følgende saker.
-Styrets beretning.
-Rapport fra kommunestyregruppen.
-Rapport fra formannskapet og de andre avdelingsstyrene.
-Revidert regnskap.
-Valgkomiteens innstilling på styret.
-Utsending av delegater til fylkesårsmøtet.
-Utsending av delegater til nominasjon i fylkespartiet.
-Valg av valgkomité til neste årsmøte.
-Medlemskontingent. Kontingenten skal ikke være mindre enn den landsmøtefastsatte minimumskontingent.
-Saker som fylkesstyret eller sentralstyret forelegger.

2.0 Styret
Styret består av leder, nestleder, og minst ett styremedlem valgt av årsmøtet, lederne av godkjente sideforeninger og kommunestyregruppens leder.
Styret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i sine møter uten stemmerett.

2.1 Styrets arbeidsoppgaver
-Politisk utrednings- og programarbeid.
-Inntektsbringende arbeid.
-Opplæringsarbeid.
-Kontakt med media.
-Planlegge og gjennomføring kampanjer.
-Organisasjonsarbeid.
-Utarbeide virksomhetsplan.
-Oppnevne nominasjonskomité.
-Avholde medlemsmøter som ikke går direkte på saker som behandles i kommunestyregruppen eller de andre gruppene.
-Sørge for konstituering av Høyres posisjoner etter kommunevalg i samarbeid med kommunestyregruppen.

3.0 Kommunestyregruppa
Kommunestyregruppa består av kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Partiets leder har alle rettigheter i kommunestyregruppen.

Med kun 1 representant i kommunestyret, er representanten gruppeleder.

Dersom saker som er behandlet i avdelingsstyrene skal behandles i kommunestyret, skal fraksjonsleder i de ulike avdelingsstyrene delta på behandlingen i kommunestyregruppen med tale- og forslagsrett.

Flertallet i kommunestyregruppen kan ikke binde hver enkelt kommunestyremedlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme.

3.1 Kommunestyregruppens arbeidsoppgaver
-Avholder gruppemøter foran kommunestyremøtene.
-Utarbeide forslag som fremmes i kommunestyret.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.
-I store politiske saker skal kommunestyregruppa innkalle til medlemsmøte der medlemmene i Høyre har adgang med tale- og forslagsrett.
-Sørge for konstituering av Høyres posisjoner etter kommunevalg i samarbeid med styret gjennom et medlemsmøte.

3.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i kommunestyregruppen.


4.0 Formannskapsgruppa
Formannskapsgruppen består av formannskapsmedlemmer og vararepresentanter. Leder av kommunestyregruppen, er gruppens leder. Gruppa velger sekretær.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme.


4.1 Formannskapsgruppens arbeidsoppgaver
-Avholder gruppemøter foran formannskapsmøtene.
-Utarbeide forslag som fremmes i formannskapsmøtene.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

4.2 Valg av leder og sekretær
Valg av sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i formannskapsgruppen.5.0 Gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester
Gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester består av medlemmer av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Med kun 1 representant i avdelingsstyret, er representanten gruppeleder.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme.


5.1 Gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester
-Avholder gruppemøter foran møtene i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester
-Utarbeide forslag som fremmes i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

5.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester.6.0 Gruppen for Oppvekst og kultur
Gruppen for Oppvekst og kultur består av medlemmer av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Med kun 1 representant i avdelingsstyret, er representanten gruppeleder.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme.


6.1 Gruppen for Oppvekst og kultur
-Avholder gruppemøter foran møtene i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.
-Utarbeide forslag som fremmes i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

6.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i gruppen for Oppvekst og kultur.


7.0 Gruppen for Miljø og tekniske tjenester
Gruppen for avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester består av medlemmer av avdelingsstyret Miljø og tekniske tjenester og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Med kun 1 representant i avdelingsstyret, er representanten gruppeleder.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme.


7.1 Gruppen for Miljø og tekniske tjenester
-Avholder gruppemøter foran møtene i avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
-Utarbeide forslag som fremmes i avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

7.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i gruppen for Miljø og tekniske tjenester.


8.0 Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned i valgåret, og innkalles med 3 ukers varsel. Møtet holdes for åpne dører.

8.1 Nominasjonskomiteen
Styret nedsetter nominasjonskomité forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved kommunestyrevalg. Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra medlemmene og fremlegge for nominasjonsmøtet en fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til valgliste.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Veldig bra.

Anonym sa...

Dette hadde vært noe for oss i NAP.

Solvik sa...

Geir og Ap-medlem, ingen av partiene i Nordkapp har god organisering. Høyre har kanskje den verste, foruten Kystpartiet og Senterpartiet som nesten har lagt driften på is.

Denne modellen er vanlig på en del andre plasser. En lignende modell drev Nordkapp FrP etter fra 1991. Vi ble kåret som landets mest aktive FrP-lag i kommuner under 10 000 innbyggere i 1993. Nordkapp Høyre drev delvis etter denne modellen sist jeg var leder, i 1999. Da jeg gikk av, ble det dessverre mye mindre fokus på organisasjonen.

God organisering i partiene gir bedre politikk. Derfor bør alle partiene strebe etter å bli best mulig.

Anonym sa...

Flott. Heia Solvik og heia Høyre.