fredag 30. november 2007

Høyre vil omorganisere kulturskolen

Jeg vil faktisk gi skryt til Høyre. Et av tiltakene for å få Nordkapp kommunes økonomi i balanse, er å omorganisere Nordkapp kulturskole. Høyre ønsker fortsatt en kulturskole, ettersom dette er en lovpålagt oppgave, men Høyre vil organisere aktivitetene i organisasjoner som allerede er knyttet til Nordkapp kommune gjennom kulturmidler. Det betyr at alle fra Honningsvåg skolekorps til HT & IF kan komme til å gi kulturskoletilbud fra nesten år, hvis Høyre får gjennomslag for sine tanker.

Høyres forslag er så fleksibelt at politikerne i samarbeid med private aktører kan utarbeide en fantastisk kulturskole for en lav pris.

SV raser mot forslaget. Jan Ole Mikalsen mener det ikke er forsvarlig at ”tilfeldige” tanter og onkler skal drive undervisning i en fremtidig kulturskole. Den uttalelsen sier litt om holdningen SV har til private aktører.

Jeg har lyst å minne SV om at det er onkler og tanter som i dag gir tilbud i en rekke lag og foreninger. Dette er foreninger som SV støtter, blant annet gjennom tildelinger av kulturmidler. I HT & IF er alle trenerne hentet fra privat sektor, altså ikke ansatt gjennom kommunen som trenere. Det samme gjelder Klippen, Nordvågen IL, Betania, Røde Kors og en rekke andre lag, foreninger og organisasjoner. Det er de private kreftene som bidrar til det rike kulturlivet i Nordkapp. Jeg sier ja til onkler og tanter i kulturlivet i Nordkapp!

Forslaget fra Høyre bidrar til å lage et skille mellom partiene. Høyre viser at partiet setter pris på private aktører, mens SV viser stor forakt for personer som bidrar til et rikt kulturliv gjennom dugnadsarbeid. Jeg elsker politiske skillelinjer, jeg elsker kultur og jeg liker dugnadsarbeid. Derfor er jeg meget fornøyd med forslaget fra Nordkapp Høyre.

Åja, jeg angrer selvsagt på noe. Det var jeg som burde ha fremmet dette forslaget i forrige periode. Jeg burde ha vært i forkant av Høyres Marita Melsbø Nilsen, men men… :)

torsdag 29. november 2007

En ”laaaaang” liste

Rådmannens kuttliste er klar. Jeg skal ikke si hva jeg sa i hele forrige periode i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg skal heller ikke minne om alle forslagene jeg fremmet på 90-tallet. Hadde forslagene/tankene fått gjennomslag, ville vi for lengst vært ferdigomstilt. Vi kunne ha gått fremtiden lyst i møte. Med dagens sosialdemokrati er det motsatt. Politikerne har litt av en jobb foran seg, og jeg tror ikke dem klarer jobben i 2008-budsjettet. Jeg tror ikke det er flertall for store budsjettkutt i kommunestyret, selv om det kan bety ROBEK-listen. Istedenfor knallharde politiske prioriteringer i budsjettsammenheng på 90-tallet, var Nordkapp-politikerne opptatt av bysaken og store revyoppsetninger. Det må nesten gå galt ed en slik innstilling?

Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har nok en målsetning om kutt, men jeg antar det forblir med målsetningen. Hvorfor snu om den politiske kursen nå, når kommunepolitikerne ikke har vært i stand til en snuoperasjon tidligere?

Nordkapp kommune må foreta en politisk kursendring. Jeg anbefaler å sette grenser for politikk. Hva skal kommunen drive med, og hva skal andre ta seg av? Cirka 200 millioner kroner i inntekter er mer enn nok til å drive helse, skole og andre lovpålagte oppgaver, men vi må organisere driften annerledes. Jeg skal komme noen definisjoner som gir en ryddigere debatt.

Privatisering: At det offentlige (stat, fylke, kommune) ikke har ansvar for verken å finansiere eller produsere en vare eller tjeneste, og heller ikke har noe ansvar for at en vare/tjeneste i det hele tatt blir produsert.
Hvis du har behov for denne varen eller tjenesten må du selv både betale for den, og finne noen som vil lage den. Det er mange tiltak som kan privatiseres i Nordkapp, alt fra kinoen til næringsliv der kommunen har en del aksjeposter.

Konkurranseutsetting: At noe som tidligere har vært en offentlig produsert vare eller tjeneste (et monopol) i fremtiden også kan produseres av private. Det offentlige etterspør en vare eller tjeneste.
I praksis innebærer dette at et (politisk) organ (forhåpentligvis) lager en liste med krav til kvaliteten på tjenesten, og så lyser ut en konkurranse.
Private (bedrifter eller ideelle organisasjoner) kommer så med et tilbud, der de viser hvordan de vil løse oppgaven i forhold til kravene, og til hvilken pris.
Et offentlig organ (ikke nødvendigvis politisk) velger så hvilken tilbyder som har det mest troverdige tilbudet. Det er ikke noe krav at man skal velge den billigste.
Finansieringen er fortsatt offentlig. Dette betyr at det ikke er den enkelte brukers lommebok som avgjør kvaliteten på tilbudet.

Anbud: Det samme som konkurranseutsetting.

Kun fantasien setter grenser for hva som kan konkurranseutsettes eller settes ut på anbud i Nordkapp, alt fra kino til Nordkapp helsesenter. Jeg tror jeg avslutter med å ønske lykke til.

tirsdag 27. november 2007

Roger, det er en plikt

Roger Hansen, den sosialdemokratiske, ganske hyggelige kommunestyrerepresentanten i Nordkapp, orienterte i dag kommunestyret om at han er uavhengig representant.

Det er allerede kjent at han har meldt seg ut av Arbeiderpartiet. I Hansens innlegg til kommunestyret la han vekt på at han fortsatt har en rett til å møte i kommunestyret som en uavhengig representant. Jeg vil si det mye sterkere enn Hansen gjorde fra talerstolen. Det er, i henhold til kommuneloven, en plikt å møte i kommunestyret for valgte representanter. Kommunestyret kan riktig nok gi fritak, men fritaksgrunnen skal være ganske god, selv om både Nordkapp og en god del andre kommuner har ført en liberal praksis. Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Partiløshet gir ikke uforholdsmessige vanskeligheter, og dermed har den godeste Roger Hansen en plikt til å møte opp på kommunestyremøtene de neste fire årene.

Roger Hansen er forresten velkommen som medlem av Høyre. Er det plass til meg i Høyre, burde det være god plass til en hyggelig skarsvågværing. Roger Hansen vil dessverre ikke være alene som sosialdemokrat i Høyre.

Espen, slapp av

Ingen ting tyder på at politikerne kommer til å fjerne kreftsykepleierstillingen. Dette betyr veldig mye for mange av politikerne. I tillegg bor vi i et lite lokalsamfunn der mange er berørt av kreft, på en eller annen måte. Derfor er mitt tips, og jeg er rimelig sikker på at jeg har rett, at politikerne bevarer kreftsykepleierstillingen.

Bekymringen er at argumentene som mange bruker for å opprettholde denne stillingen kan brukes om mange offentlige tilbud. Det er kanskje grunnen til den gigantiske offentlige sektoren og Nordkapp kommunes elendige økonomi. De som vil bevare velferdsordninger, bør også komme med forslag på inndekning. Ellers kommer dette til å gå strake veien til Vadsø.

Hør Espen Mikalsen argumentere mot rådmannens tilpasningsliste.

søndag 25. november 2007

Har avgitt mine stemmer

Da har jeg avgitt mine stemmer. Denne gangen var det enklere enn ved valg. Eller ved valg får Høyre min stemme, men jeg har vel en eller annen bismak i munnen når jeg stemmer Høyre. Jeg er så uenig med Høyre i en god del saker. Likevel er Høyre det partiet som står meg nærmest i praktisk politikk. Det er enorme motsetninger mellom konservatisme og liberalisme, men jeg velger å se bort fra at Høyre fører en sosialdemokratisk politikk med en gigantisk offentlig sektor. Jeg drømmer om et annerledes Høyre, et Høyre som legger vekt på personlig frihet, personlig ansvar og retten til privat eiendom, alt fra egen kropp til egne penger. Ja ja, nok om det.

Jeg har avgitt mine stemmer på avstemningen Årets handelsbedrift i Nordkapp 2007. Jeg ga tilbakemeldinger til bedrifter jeg besøker ofte og bedrifter jeg kjenner godt. Du verden, jeg er virkelig en fornøyd kunde. Det er morsomt å gi positive tilbakemeldinger, og denne avstemningen beviser at jeg er fornøyd med det lokale næringslivet.

torsdag 22. november 2007

Ulovlig å gå på kino i Nordkapp?

Det er på tide kommunestyret i Nordkapp, for så vidt også andre kommuner ettersom vedtektene stort sett er vedtatt etter samme mal, går igjennom politivedtektene for kommunen. Verre eksempel på den totalitære stat og inkonsekvens praksis er det vanskelig å finne. Dagens politivedtekter er en skam for et sivilisert samfunn!

I politivedtektene for Nordkapp, vedtatt av kommunestyret, er det mange merkelige paragrafer, men den verste er muligens at barn under 14 år kan bli vist hjem hvis de møter politiet etter klokken 20.00. For sommerhalvåret er tidspunktet for “husarresten” satt til klokken 22.00.

Hvor lenge et barn er ute og hva et barn gjør i uteområdet, har politikerne og politiet veldig lite med så fremst ingen eiendomsrettigheter blir krenket. Det er rett og slett foreldre og foresatte som må sette begrensningene, ikke kommunepolitikerne gjennom politivedtektene.

Søndag 18. november viste Nordkapp kino, den kommunale kinoen, filmen Stardust. Filmen gikk klokken 21:00. Aldersgrensen var satt til 11 år. Hvis jeg skal ta politivedtektene på alvor, var mange av kinogjengerne ulovlig på denne filmen ettersom barn under 14 år ikke skal være ute etter klokken 20:00. Noen vil hevde dette eksemplet er søkt, men jeg mener det beskriver den politiske inkonsekvensen på en veldig god måte. Politivedtektene er moden for en revidering!

Jeg har skrevet et brev til Nordkapp Høyre om denne saken, og jeg forventer at Lars Helge Jensen, Bjørn Ronald Olsen og Marita Melsbø Nilsen griper fatt i saken. Ingen er tjent med et lovverk som de fleste av oss rister på hode av. Ingen er tjent med en stat der politiet faktisk kan gripe inn ovenfor barn som er ute leker mens Viggo Johansen underholder TV-seerne i Redaksjon EN.

Politivedtektene for Nordkapp kommune.

Svømmetilbudet i Nordkapp

Jeg skal komme med et råtips. Nordkapp har fortsatt en svømmehall som er åpen i 2008.

Rådmannen har i sin tilpasningsliste foreslått å legge ned flere svømmehaller.

Jeg gjetter, men baserer gjetningen på de politiske løftene som Arbeiderpartiet og Høyre har gitt ved valg siden midten av 90-tallet. I valgkampene har disse to partiene hintet om ny svømmehall i Nordkapp, om alt fra bygging til å prosjektere en ny hall. Slike løfter bør faktisk forplikte, uten at jeg skal røpe om jeg synes ideen er god eller dårlig. Med så sterke signal, vil det være galskap om Nordkapp plutselig skulle være uten et svømmetilbud. Det vil ikke bare være å lure velgerne. Det vil være på kanten til ren svindel.

Jeg skjønner frustrasjonen til svømmemiljøet. Nordkapp Idrettsråd har vært mild i sin uttalelse. Sannsynligvis fordi idretten forventer at politikerne mener litt av det som har blitt sagt i valgkampene. Løftene om ny svømmehall har ikke vært spesielt troverdig, men med slike løfter må de folkevalgte klare å holde åpen en av de som allerede er i drift. I Høyre står svømmehallsaken rimelig sterkt. Derfor er mitt tips at minst en svømmehall vil være åpen etter årsskiftet. At svømmeopplæringen også er lovpålagt i grunnskolen, styrker min antagelse.

Hvis Nordkapp blir uten en svømmehall neste år, er det ikke på grunn av budsjettvedtaket i desember. En eventuell stenging kommer av at dagens haller ikke tilfredsstiller kravene, og kommunen blir pålagt å stenge hallene. Lite trolig ettersom kommunen har en hånd på rattet som kontrollmyndighet.

tirsdag 20. november 2007

Ny jobb?

Jeg skal søke på ny jobb. Får jeg den, vil jeg være sjef i kun noen få måneder. Etter det skal reise på ferie for å ligge på stranden å drikke øl.

Sjefen i Norsk Tipping går av etter skattejuks, skriver E24. Dermed må det statlige selskapet erstatte Reidar Nordby junior. Hvis det blir meg, skal jeg jobbe for å avvikle Norsk Tipping. Jeg ønsker at private aktører skal konkurrere om kundene også på dette området. Ikke god høyrepolitikk, men helt i tråd med min politiske overbevisning. Når jeg har overbevist Trond Giske skal jeg reise på en lang ferie, røyke sigar og nyte det deilige livet på en solfylt bar.

Jeg og Reidar Nordby junior kan ordne oss ja!

Ungdommens snuoperasjon

Jeg var Høyres representant på ungdomshøringen i fjor. Det var en merkelig opplevelse. Dagens oppslag om innsparinger på ungdomsklubbene fikk tankene tilbake til ungdomshøringen.

Nesten alle, jeg er rimelig nøktern nå, klaget over ungdomsklubben i Honningsvåg. Nesten alle, jeg overdriver ikke, mente klubben var dårlig. Nesten alle, helt sant, innrømmet at de ikke ville bruke ungdomsklubben slik som driften var da Nordkapp kommune arrangerte ungdomshøringen. Istedenfor ville de fleste av ungdommene ha et ungdommens hus, selv om jeg prøvde å komme med formanninger om at det var utenkelig på grunn av kommunens økonomiske situasjon. Kommuneøkonomien er så dårlig at det var unødvendig å bruke ideologiske argument mot et ungdomshus i Nordkapp.

Jeg skjønte etter hvert hvor kravet om ungdomshus kom fra. Fremtredende SV-politikere hadde vært i klasserommene i forkant av høringen med røverhistorier om hva ungdommene kunne kreve av politikerne. Dessverre fulgte et stort flertall på høringen manuset til SVs eventyr.

Det er nå kjent at rådmannen vil kutte betydelig på bevilgningen til ungdomsklubbene. Jeg mener forslaget er på sin plass. Både med tanke på den økonomiske situasjonen, men også på bakgrunn av signalene som veldig mange ungdommer ga på fjorårets ungdomshøring. Hvorfor bruke flere hundre tusen kroner på ungdomsklubber som få bruker, hvorfor bruker hundrevis av tusener på ungdomsklubber der brukerne mistrives? Kanskje hadde ungdomshøringen og ungdommenes svartmaling en misjon? Offentlig drevne ungdomsklubber i Nordkapp kan snart være historie?

Jeg skal selvfølgelig ikke ta gleden på forskudd. Jeg er faktisk usikker på hva Høyre mener om dette kuttet. Det kan være at partiet prioriterer dårlige drevne ungdomsklubber på bekostning av noe annet. Jeg håper det ikke, men i lokalpolitikk er det vanskelig å forutse sluttresultatet av en sak.

fredag 16. november 2007

Politivedtekter

Jeg har vært med på å behandle politivedtektene for Nordkapp i kommunestyret. Det er veldig mange år siden. Jeg husker ikke vedtaket eller debatten. Jeg kan huske at jeg ikke la mye arbeid i saken, og den latskapen kommer aldri til å gjenta seg. Neste gang saken skal opp, skal jeg engasjere meg gjennom behandlingen i Høyre.

Nordkapp kommune skal ikke kopiere vedtektene til Sømna kommune. Mer hos Liberaleren.

torsdag 15. november 2007

Fraflytting

Jeg er litt bekymret over fraflyttingen fra Nordkapp. Jeg innrømmer det, men har ingen gode løsninger på hvordan vi kan snu flyttestrømmen. Sosialistiske virkemiddel hjelper ikke. I Nordkapp har vi vært rødere enn de fleste andre kommuner, og det har ikke hjulpet. Tvert imot har det forsterket den sterke befolkningsnedgangen. En arbeiderpartipolitiker i Nordkapp er langt rødere enn sørpå. Det samme gjelder for Høyre-politikere. Unntaket er kanskje meg selv.

Ti gode grunner for å flytte til Nordkapp:
1. Lavere skatter og noen avgifter.
2. Et rikt kulturliv, der privat sektor er viktigst.
3. Flott natur med utrolig muligheter.
4. Enorme velferdstilbud. (Egentlig en ulempe ettersom det aller meste er skattefinansiert)
5. Lite pendling, spesielt fra hjem til jobb og omvendt.
6. Mangfoldig, spesielt om sommeren.
7. Veldig lave bokostnader, spesielt sammenlignet med plasser sørpå.
8. Lite kriminalitet.
9. Midnattsol.
10. Fotballmiljøet på Nøden. (Odd-Arne, den får du regning for)

Det alle i Nordkapp bør kunne være enige om, er å bli flinkere til å markedsføre det som er bra på plassen. Det er langt flere fordeler enn bakdeler, og derfor trives jeg i Honningsvåg.

tirsdag 13. november 2007

Outing

I dag har Liberaleren publisert en veldig god artikkel. Redaktør Per Aage Pleym Christensen spør om VG outet Meltveit Kleppa?

Outing betyr å avsløre noe om en person, mot dennes vilje. Det kan ofte være aktuelt ovenfor politikere når de lever i strid med hva de prediker ovenfor andre.

Jeg er ikke en supertilhenger av outing, men det finnes mange interessante saker også i Nordkapp. Politikere som er skeptisk til skjenkebevillinger, men som drikker hjemmebrent og smuglesprit på privatfester. Politikere som er imot narkotika, men som selv røyker hasj. VG hadde funnet mange gode saker i Nordkapp, om avisen tok seg tid til å lete.

lørdag 10. november 2007

Z - åpning av ny plass

I dag åpner Odd-Arne Nilsen, Uteliv i Nordkapp, en ny uteplass i Nordkapp. Jeg er spent på sluttresultatet, og jeg er spent på hvordan dette vil påvirke alkoholkonsumet i Nordkapp.

Den nye uteplassen har fått meg til å tenke på alkoholdebattene i kommunestyret på 90-tallet. Jeg representerte Fremskrittspartiet, og gikk inn for full liberalisering, eller så langt som Stortinget tillot kommunene å gå. Det var meg mot de andre. Ikke en gang Høyre var på linje med Fremskrittspartiet, selv om det har endret seg i dag. Høyre støttet til og med alkoholpolitisk plan som var som en bibel for Eli Skille. Jeg var selvsagt imot.

Etter hvert eller etter mye og men vedtok kommunestyre å liberalisere bevillingspolitikken. I dag er det utenkelig å gå tilbake til gamle krav fordi alle, eller de aller fleste, ser at skjenking til klokken 02:00 ikke er et problem. Det er også utenkelig å stramme inn på hvem som skal få bevilling for brennevin. Alle behandles likt, og det fungerer veldig bra. I henhold til avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet er det muligheter for å liberalisere ytterligere, dersom noen søker om å skjenke til klokken 03:00.

Jeg håper Z bidrar til at folk går mer ut. Eller jeg ønsker flere på byen tidligere på kvelden. Det betyr mindre privatfester og dermed også mindre fyll. En liberal alkoholpolitikk er god alkoholpolitikk. Det at Odd-Arne Nilsen og gjengen bak Bryggerie` skal tjene penger på alkohol, er overhode ikke et problem. Jeg er glad for konkurranse, og likeverdig konkurranse mellom private aktører er en fordel for borgerne.

Mer om Z på Uteliv i Nordkapp.

torsdag 8. november 2007

Useriøst av SV

SV-leder Torger Samuelsen hevder i Finnmark Dagblad at Arbeiderpartiet svartmaler den økonomiske situasjonen i Nordkapp kommune.

Nei, Arbeiderpartiet gjør ikke det. Det beklagelige er at Arbeiderpartiet har innsett så altfor sent at noe må gjøres. I hele forrige periode har det blitt påpekt fra Høyre at situasjonen er alvorlig. Ingen har tatt påstandene til etterretning. Det samme var situasjonen på 90-tallet der jeg foreslo store endringer i kommunens organisasjon. Vi ble latterliggjort, men i dag er det vi som kan si: Hva var det vi sa?

For 2007 budsjetterte kommunestyret med et overskudd på 3,5 millioner kroner. Det kommer minst til å bli et underskudd på 4 millioner kroner. Det betyr at kommunen allerede bruker over 7 millioner kroner mer enn planlagt. I tillegg kommer økninger i lønninger i forhold til det som er planlagt og pensjonskostnadene som vil bli høyere enn det kommunestyret tok høyde for i juni. Vi har også befolkningsnedgang, noe som betyr redusert rammetilskudd. Dette er tall også SV må ta inn i sitt regnestykke. Hvis partiet ikke tar slike hensyn, blir det totalt useriøst. Det er renspikka populisme! Jeg blir kvalm av SVs-holdninger til økonomi.

Arbeiderpartiet svartmaler ikke. Partiet har kun innsett at Høyre hadde rett i sine spådommer. Ja, i hele forrige periode snakket jeg om kommuneøkonomi i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur. Jeg fulgte opp med mange forslag. Dessverre var det bare Høyres representant som var klarsynt i økonomiske spørsmål.

søndag 4. november 2007

Høyremann som digger progrock

Ja, jeg er en uvanlig høyremann. Langt mer liberal enn det som er vanlig. Jeg er sannsynligvis også den eneste høyresympatisøren i Norge som elsker gruppa Thule. Ja, jeg elsker Thule, et progrock band fra Honningsvåg. Bandet har gitt ut fem album. Alle bandets utgivelser har kommet i begrensede opplag, og flere av dem går for relativt høye priser på bruktmarkedet, på tross av at bandet er lite kjent utover prog-miljøet.

Det er egentlig rart at jeg digger et progrock band. Jeg hører ikke på sånn musikk til vanlig og jeg kan veldig lite om sjangeren. Likevel elsker jeg Thule og musikken til gruppa.

Lørdag var det konsert på Bryggerie`. Det er cirka ti år siden Thule sist spilte i Honningsvåg. Da dekket jeg konserten for Radio Nordkapp. Da som nå var opplevelsen minnerik.

Vokalist Peer-Einar Pedersen startet lørdagens konsert med å sende en hilsen til meg, og sa det var jeg som hadde skylden for at gruppa igjen spilte i Honningsvåg. Det var flott å få æren, men den er ikke særlig fortjent. Medlemmene i Thule bestemmer selv når dem vil opptre. Kvaliteten er så høy at i Honningsvåg får gruppa opptre hvor som helst. Hvis Pedersen mente at jeg hadde æren for at Thule fikk Nordkapp kommunes kulturpris for 2007, vil jeg ikke kommentere det. Møtene i avdelingsstyret er lukket når saken om kulturprisen behandles. Det eneste jeg vil si er at vedtaket var enstemmig, og at politikerne fra samtlige parti var kjempefornøyd med årets tildeling.

Hvis jeg skal beklage noe som helst, er det at Bryggerie` har stoler, bord og servering. Thule kunne jeg godt tenkt meg å oppleve live, helt edru og liggende, gjerne i en seng eller i en hage, der jeg kunne se mot himmelen. Musikken tar meg inn i et helt nytt univers. Jeg flyr og det hadde vært deilig å bare la tankene vandre dit bassisten, gitaristen og trommisen ville at det intellektuelle skulle lande.

På lørdag fikk publikum i Nordkapp oppleve Thule. Snart får andre plasser besøk av honningsvågingene. Jeg håper publikum møter opp og nyter konsertene som Thule gir. Det er fantastiske opplevelser, og det gjør livet rikere. God fornøyelse og takk for en fantastisk kveld på Bryggerie`.

fredag 2. november 2007

En spennende politiker

Hvorfor finnes det ikke slike politikere i Nordkapp? Nei, det gjør ikke det, verken i Arbeiderpartiet, Høyre eller Fremskrittspartiet. Jeg unnlater med vilje å blande inn SV, Senterpartiet og Kystpartiet.

Jeg har i Liberaleren intervjuet Anne Solsvik.

Tannlege, tannlege

En med tannlegeskrekk må være forsiktig å skrive om tannhelsetjenesten. Jeg har faktisk tannlegetime om litt over en måned. Hvis dem på kontoret er forbannet på meg, kan deres hevn bli uforklarlig vondt for meg. Derfor skal jeg være rimelig forsiktig.

I dag tidlig hadde jeg time, tannlegetime. Jeg hadde selvfølgelig gruet meg i noen dager. Jeg har av ulike grunner angst for tannleger. Det er langt fra en glede å besøke tannlegekontoret. Tidligere i høst fikk jeg en hastetime. Ei fylling var ramlet ut. Hastetimen var satt til i dag. Jeg møtte selvsagt opp, etter en natt med onde drømmer om store borrer. Da jeg ankom kontoret, fikk jeg beskjeden jeg ikke ønsket. Timen er utsatt!

Jeg forstår at også tannlegene kan bli syke. Derfor bærer jeg ikke nag til noen på kontoret, men jeg stiller spørsmålet om Finnmark fylkeskommune, eieren av tannklinikken i Nordkapp, har gjort nok for å rekruttere tannleger til kontoret. I dag har vi 1 tannlege, etter en lang periode uten tannlegedekning. Det skal i utgangspunktet være 2 tilstede i Honningsvåg. Det er lenge siden vi hadde 2 tannleger i min hjemby og jeg gir Finnmark fylkeskommune skylden for dårlig jobb, dårlig rekrutteringsjobb. Det er ikke sikkert at situasjonen hadde vært bedre om kommunen hadde ansvaret for tannhelsetjenesten, men da kunne vi plassert ansvaret hos lokale byråkrater og lokalpolitikerne. I dag ramler denne tjenesten mellom 2 stoler fordi Finnmark fylkeskommune har ansvaret. I flere kommuner har fylkeskommunen til gode å bevise at de kan drive tannhelsetjenesten på en forsvarlig måte. De siste års drift i Honningsvåg er under enhver kritikk.

Legg ned fylkeskommunen, ikke etabler nye regioner. La fylkeskommunens oppgaver bli overført til kommunene og private aktører. Et godt Høyre-standpunkt som langt flere velgere bør slutte seg til. Ikke bare vil dette være effektivisering i praksis, men vi vil i de fleste tilfeller få tjenester som fungerer bedre enn i dag.

Jeg har en drøm om private tannleger i Nordkapp. Ja, jeg vet det er vanskelig for private aktører å konkurrere med tjenester som nyter godt av skattefinansierte subsidier, men i andre byer, på andre plasser er det private tannleger som klarer denne konkurransen. Tannleger, kom til Nordkapp!