søndag 30. september 2007

Sosialist reagerer på eiendomsskatten

Anne Gerd Paulsen er medlem av SV, men reagerer på politikernes skattekåthet. Paulsen frykter at hun tvinges til å flytte på grunn av økning av eiendomsskatten. Den samme frykten vil jeg anta at mange i Nordkapp har.

Liberaleren har tidligere meldt at medlemsmøtet i Alta Arbeiderparti ønsker mer eiendomsskatt i kommunen. I dag har Alta kommune omtrent 27 millioner kroner i året i inntekter på eiendomsskatten. Når medlemmene i Arbeiderpartiet har fått viljen sin, vil inntektene øke til omtrent 40 millioner kroner. Eiendomsskatten er frivillig for kommunene. Staten lar kommunene bestemme innenfor visse rammer. Dessverre velger flere og flere kommuner å ty til økt skatt for å finansiere offentlig forbruk. Nordkapp kommune har dessverre ikke vært et unntak.

Anne Gerd Paulsen, som bor i Alta, liker dårlig at det er sosialistene i Alta som går i front for å utvide eiendomsskattegrensene, og dermed også å øke satsene. Selv har hun mangeårig medlemskap i SV, og regner seg selv som sosialist. Ifølge Altaposten mener hun at eiendomsskatten kolliderer med SV og Arbeiderpartiets sosialpolitikk. Skatten rammer mange som tjener dårlig.

Dilemmaet for Anne Gerd Paulsen, som regner seg som sosialist, er at hun er imot eiendomsskatt, men ønsker betydelig offentlig forbruk. Hun vil at Alta kommune skal drive alt fra fritidsklubber til næringsarbeid. Så stort offentlig engasjement betyr at borgerne må betale regningen i form av skatter og avgifter. Innbyggerne i Alta er ikke et unntak. Skal skatter reduseres, må offentlig sektor redusere sine utgifter, verken mer eller mindre. Den dagen Paulsen går i front for store kutt i Alta kommune sitt budsjett, kan hun med troverdighet ytre sin motstand mot eiendomsskatt. Hun må endre sitt sosialistiske grunnsyn for å bli troverdig i kampen mot eiendomsskatt.

Personer godt planet på høyresiden på den såkalte skalaen, som ikke forsvarer en gigantisk kommunal sektor, kan med god samvittighet skrive under oppropet mot eiendomsskatt.

fredag 28. september 2007

Regjeringen kan ødelegge lokaldemokratiet

Jeg er spent, kanskje mer spent enn andre, på hva regjeringen kommer med når det gjelder å øke kvinneandelen i kommunestyrene. Jeg mener det skal være en soleklar rett for medlemmene i Nordkapp Høyre å gjøre de nominasjonene de mener er best for partiet. Nordkapp Høyre skal legge føringer på hvem som skal representere partiet i kommunestyret, uten innblanding fra Åslaug Haga, regjeringen eller Stortinget.

På landsbasis er kvinneandelen i de nye kommunestyrene 37,4 prosent. Dette er en økning på 1,9 prosentpoeng i forhold til forrige periode. Ifølge Liberaleren sier kommunal og regionalministeren at hun vil vurdere å innføre krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg. Hvis trusselen blir reell, vil medlemmene i partiorganisasjonene miste eiendomsretten til egen partiorganisasjonen. Statlige krav i de forskjellige nominasjonsprosessene, gjennom for eksempel å endre valgloven, vil bety mindre demokrati.

Radio Nordkapp meldte at menn ble kumulert inn i kommunestyrene i Finnmark. Dette vil irritere statsråd Åslaug Haga, men jeg synes det er helt greit. Vi har de politikerne vi fortjener ettersom det er velgerne som har det siste ordet i valget. Sånn bør det forbli også i fremtiden.

torsdag 27. september 2007

Den økonomiske situasjonen – alvorlig!

Glem prinsipp, glem ideologi. Eller forresten, verken prinsipp eller ideologi er spesielt fremtredende i Nordkapp-politikken. Det jeg prøver å få frem er at kommunen er i en alvorig økonomisk situasjon. Vi bruker langt mer penger enn vi har. Vi har ikke lengre store byggeprosjekt som gir momskompensasjon, men rammeoverføringene fra staten er presset på grunn av befolkningsutviklingen. Kommunen har betydelig med gjeld. Alle dette er gode grunner til å omstille kommunen. Det er også gode bevis på at sosialdemokratiet, også Høyres sosialdemokrati, ikke fungerer i Nordkapp kommune. Ooooops jeg som ba leserne om å glemme både prinsippene og ideologien. Sånn er det å være en liberalist.

På Radio Nordkapp sitt nettsted presenterer Arnt Egil Skansen tallene for kommunestyret. Det går mot underskudd, for å uttrykke dette enkelt, på 4 millioner kroner, mens kommunestyret, der Høyre gjennom behandlingen i formannskapet heldigvis var drivkraften, ønsket et overskudd 3,5 millioner kroner. Det betyr en voldsom skjevhet mellom inntekter og utgifter. Nå må politikerne ta grep. Mitt beste forslag er å sette grenser for politikk. Komme med en klar definisjon på hva kommunen skal gjøre og hvilke oppgaver som private aktører skal ta seg av. Gjennom grenser for politikk hadde kommunen kommet et godt stygge på vei og diskusjonene om veivalgene hadde blitt mye klarere.

Det er nesten synd Arnt Egil Skansen ikke holdt sitt innlegg før valget. Dersom velgerne jevnt og trutt hadde blitt gjort oppmerksom på behovet for omstilling, ville SV aldri ha oppnådd 29,5 prosent i oppslutning slik tilfellet var 10. september i år.

onsdag 26. september 2007

Fikk juling – står oppreist

Politikerne i Nordkapp, også de sosialdemokratiske høyrepolitikerne i kommunen, fikk sjokk da jeg i juni i fjor gikk imot forslaget om forbud på sexkjøp. Det som faktisk er sant er at jeg står på Høyres program, eller Høyres syn i denne saken, noe også stortingsrepresentant Bent Høie gjør, og som han forklarer i sin egen blogg. Jada, vi bruker forskjellig argument, men konklusjonen er den samme.

Unge Høyre sin leder, Torbjørn Røe Isaksen, skriver godt om saken. Uskolerte høyrepolitikere i Nordkapp bør lese Isaksens artikkel.

Også sjimpanser kjøper sex. Det gjør regjeringens lovforslag direkte latterlig. Dessverre kommer Stortinget til å slutte seg til forslaget, uten at det betyr slutten for prostitusjon i Norge.

Ja til samarbeid, men…..

Arbeiderpartiet har sagt ja til et samarbeid med Høyre og Fremskrittspartiet. Dermed blir Kristina Hansen ordfører. Lars Helge Jensen blir varaordfører. Den eneste som ikke får ordentlig betalt er Fremskrittspartiet, i hvert fall ikke sammenlignet med Høyre som kun fikk 8 stemmer mer enn Fremskrittspartiet ved valget.

Jeg har ikke hatt innflytelse på denne avtalen, til tross for at jeg hadde en følelse om hvordan det ville gå. Magefølelse er som regel en god ting. Spesielt når magen har en viss størrelse.

Jeg synes denne avtalen er positiv. En del av punktene betyr en høyredreining av politikken, noe som er helt nødvendig om Nordkapp skal komme ut av den store grøfta som politikerne har gravd for borgerne de siste årene. Når jeg sier politikerne, er alle partiene inkludert på grunn av manglende skille mellom partiene i Nordkapp.

Avtalen som er inngått skal bety kutt i offentlige utgifter for å få overskudd, eller noe å gå på for å forklare det enkelt, og redusert eiendomsskatt. I tillegg skal kommunen innta en ja-holdning, så fremst lovverket tillatter det. Dette er et viktig moment for Nordkapp, ettersom janteloven står rimelig høyt i kurs hos det store politiske flertallet. Disse punktene er viktige for Nordkapps fremtid, og punktene vil ved gjennomføring bety betydelig dreining av den politiske kursen.

Hvis medlemsmøtet hadde gjort et annerledes vedtak, ville SV ha fått stor innflytelse i kommunen, et parti som ønsker nullbudsjett. Masse SV-innflytelse er betenkelig ettersom Nordkapp kommune bruker mellom 7 og 10 millioner kroner mer enn det kommunen opprinnelig planlegger i sine budsjett. SV ønsker nullbudsjett, og det betyr i praksis medlemskap i ROBEK-registeret. Når pengeforbruket allerede er for høyt, er ikke mer SV-politikk den rette medisinen. Heldigvis er dette et poeng medlemmene i Nordkapp Arbeiderparti allerede har skjønt.

Mye mer om samarbeidet og medlemsmøtet i Arbeiderpartiet, er tilgjengelig på nettstedet til Radio Nordkapp.

tirsdag 25. september 2007

Kursendring – ja takk!

Det er mange som reagerer når jeg tar til ordet for store kutt i Nordkapp kommune. Det er også mange i Høyre som mener jeg er for ekstrem. Jeg synes tallene som økonomisjef Arnt Egil Skansen presenterte for kommunestyret i dag taler for seg selv.

Kommunen har til nå et underskudd på 3,9 millioner kroner i 2007. Det kan fort bli fire millioner før året er omme. Det betyr at kommunen, dermed også politikerne, bruker mer penger enn det kommunen har. Situasjonen blir ikke bedre når kommunestyret i utgangspunktet budsjetterte med det jeg vil kalle for et overskudd eller mindre forbruk på godt over 3 millioner kroner. 2007 er ikke spesielt, men også i år får Nordkapp kommune en reell sprekk på mange millioner kroner.

Kursendring? Ja takk!

Hvordan nesten 30 prosent av befolkningen kunne finne på å stemme SV med en slik utvikling, er et gigantisk under på linje med da Jesus visstnok, ifølge bibelen, skulle ha gått på vannet.

Vil ha mor på den politiske arenaen

Min gamle, snille, til dels hyggelige mor, etter min mening da, kan være på tur inn i politikken. Eller hun har vært medlem av Arbeiderpartiet i flere tiår, men aldri vært en møteplager på noen måter. Det kan ikke være mange møter i arbeiderpartiregi hun har deltatt på opp igjennom årene.

Hvis hun ikke møter opp i dag, når medlemsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti skal diskutere en eventuell avtale med blokken Høyre/Fremskrittspartiet, vil hun aldri dra på arrangement i regi av Arbeiderpartiet. Mer spennende enn det er nå kan det aldri bli, og denne saken bør engasjere medlemmene i Arbeiderpartiet. Hvis medlemmene ikke lar seg engasjere, er det noe som er fundamentalt galt i partiet. Som høyremann synes jeg det er hyggelig at Arbeiderpartiet sliter med å vekke medlemmene, men det er synd for lokalsamfunnet at folk ikke bryr seg om hvem som skal få posisjoner og hvilke politikk som skal føres i Nordkapp de neste fire årene.

Medlemsmøtet i Nordkapp Arbeiderparti er i dag klokken 19:00 på messen til Teknisk sektor.

mandag 24. september 2007

Kolberg vil redusere lokaldemokratiet

Martin Kolberg, Arbeiderpartiets partisekretær, innrømmer langt på vei at han ønsker en felles valgdag for kommune - og stortingsvalg. Det vil i så fall bety forverret vilkår for kommunepolitikerne og de lokale debattene.

Jeg har i noen artikler tatt til ordet for det helt motsatte, at kommunene skal få bestemme sin egen valgdato, gjerne innenfor en periode som kan være et kalenderår. Gjennom mange forskjellige valgdatoer ville valgsirkuset på sentralt hold avtatt kraftig. Dersom Nordkapp kommune avholdt sitt valg i november, som en av ti små kommuner, ville fokuset ha vært på de sakene som var viktige for borgerne i Nordkapp. Valget ville gått av stabelen uten fjernsynsdebatter, uten at partilederne måtte svare på spørsmål i partilederutspørringer i radiostasjoner. Nordkapp kunne gjennomført sitt valg uten stort press fra Jens Stoltenberg eller Siv Jensen. Det ville ha styrket debatten om de lokale sakene.

Martin Kolberg viste til Sverige på Arbeiderpartiets landsstyremøte. Skillet mellom valgdeltakelsen i riksdagsvalg og lokalvalg er nå mindre enn når valgene var avskilt. Dette kan også bli resultatet i Norge, men det er ikke sikkert. På grunn av oljeinntektene er det større enighet om de politiske sakene enn det er i vårt naboland. Store likheter mellom partiene betyr mindre engasjement som igjen går utover valgdeltakelsen. En velger som i dag er sint på Arbeiderpartiet, vil naturlig nok også mislike mange av de andre partiene. Det er kun nyanser som skiller Høyre fra Arbeiderpartiet i praktisk politikk.

Et forsøk med egen valgdato for en spesiell kommune har vært prøvd ut i Norge. Liberaleren omtalte forsøket i Nittedal i 2003. Selv om eksperimentet ikke førte til økt valgdeltakelse, bør Nittedal-eksperimentet prøves på nytt, men i langt flere kommuner spredt over en lang periode. Det er et dristigere forslag enn det Martin Kolberg kommer med, men gevinsten kan bli mye høyere.

Det jeg nå foreslår er ikke Høyres politikk, men det betyr ikke at forslaget er dårlig, tvert imot. Egne valgdatoer for kommunene ville ha vært kommunalt selvstyre i praksis.

Ulf og historiene


Arbeiderpartiet holder for tiden på med forhandlinger for å få på plass avtalene i forbindelse med konstitueringen av Nordkapp kommunestyre. Partiet forhandler med blokken Høyre/Fremskrittspartiet.

Et av medlemmene i Arbeiderpartiets forhandlingsutvalg er ordfører i Nordkapp, Ulf Syversen. Jeg har forstått at han bruker deler av møtene til å fortelle gode ”Bønna-historier” fra unge Solviks tid som Fremskrittspartiets representant i Nordkapp kommunestyre. Taktikken skal visstnok være å myke opp stemningen mellom forhandlingsdelegasjonene. Jeg må selvfølgelig svare med en historie basert på en samtale mellom to barn.

Ole til Kai: Hei, kan jeg stille deg et spørsmål?

Kai: Ja, klart det.

Ole: Hvem var Tore Fosse?

Kai: Det var en politiker som levde på Ulf Syversen sin tid.

torsdag 20. september 2007

Farvel!

Det er umulig å forestille seg tiltakene som kommunal- og regionalminister Åslaug Haga kan komme til å foreslå, men krav til bedre kjønnsmessig balanse på listeforslag ved lokalvalg kan bety slutten for Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet i Nordkapp.

Regjeringen mener for få kvinner er valgt inn i kommunestyrene i perioden 2007 til 2011. Kommunal- og regionalminister vurderer å innføre krav, blant annet å kvotere kvinner inn på listene for i det hele tatt å få lov til å stille til valg. Slike krav kan bety slutten for aktiviteten i Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet.

I Nordkapp kommunestyre vil det i perioden være 10 kvinnelige representanter av et kommunestyre på 25 representanter. Det er langt unna regjeringens målsetning. Dårligere blir kvinneandelen hvis en ser på partienes lister. Høyre hadde 8 kvinner av totalt 28 kandidater. (Det er to kandidater på denne Høyre-listen som ikke stilte til valg). Fremskrittspartiet hadde 3 kvinner blant sine 10 kandidater. Kystpartiet hadde også 3 kvinnelige kandidater på sin liste.

Endringer av valgloven, slik regjeringen truer med, kan bety slutten for flere av partiene i Nordkapp. Det hadde vært hyggelig om Arne Basso ikke ble innvalgt i kommunestyret, men det er velgerne i Nordkapp eller medlemmene i Kystpartiet som bør kaste han, ikke Åslaug Haga gjennom krav til kjønnsbalanse på listeforslagene.

Mer om saken hos Liberaleren.

onsdag 19. september 2007

Er SV konkurs?


Er det så viktig for Nordkapp SV å få ordføreren at partiet gir blaffen i andre posisjoner og politikken? Hvis ja, da har unge Solvik grunn til å tro at SV mangler penger, masse penger.

I Radio Nordkapp ber partileder i Nordkapp SV, Torger Samuelsen, Arbeiderpartiet om å bestemme seg. Samuelsen ønsker et samarbeid med Arbeiderpartiet. Han og partiet har ingen krav, bortsett fra at Tore Fosse, valgets såkalte vinner, skal bli kommunens neste ordfører.

Når et parti oppgir posisjoner og politikk på grunn av ordførervervet, da må det være alvorlig. Det mest alvorlige jeg kommer på i skrivende øyeblikk er pengeproblem.

I SV er det partiskatt. De som har folkevalgte verv betaler inn et beløp av godtgjørelsen til partiorganisasjonen. Det finnes lokale variasjoner og lokale varianter. Asker SV bestemte blant annet at alle som har folkevalgte verv skal betale inn til partiorganisasjonen 10 prosent av nettoutbetalt godtgjørelse. I Nordkapp kan en lignende ordning bli innbringende for SV om Tore Fosse blir ordfører. Det er tydeligvis pengene som råder også i SV.

Mer om SVs partiskatt finner du på partiets hjemmesider som akkurat nå ikke fungerer. Pengeproblem?

tirsdag 18. september 2007

Påminnelse!

Finnmark Arbeiderparti har engasjert seg i konstitueringen i de forskjellige finnmarkskommunene. Litt rart at Ingalill Olsen og styret i fylkespartiet er så inkonsekvent som dette.

Vedtaket fra Finnmark Arbeiderparti:
Styret i Finnmark Arbeiderparti viser til de pågående forhandlinger i forbindelse med konstitueringen. FAP ber alle lokallag om å ikke samarbeide med Fremskrittspartiet under konstitueringen.
Arbeiderpartiet har gått til valg på at Frp,s politikk er det helt motsatte av sosialdemokratisk politikk. Det vil derfor være helt unaturlig at et lokallag utgått fra Dna samarbeider valgteknisk med Frp.
Vi ber våre tillitsvalgte og våre lokallag ta hensyn til dette klare rådet fra fylkespartiet.


Det er kanskje på tide å minne Finnmark Arbeiderparti om at Evy Ann Midtun ble fylkesordfører gjennom valgteknisk samarbeid med Fremskrittspartiet i Finnmark fylkeskommune i 1999. Hans Arvid Hansen ble ordfører i Nordkapp gjennom valgteknisk samarbeid med Nordkapp Fremskrittsparti i 1991. Det som skjedde i 1999 har jeg ikke spesielt stor kunnskap om, men Nordkapp-avtalen fra 1991 vet jeg alt om. Hva har gjort Fremskrittspartiet mer uspiselig nå i forhold til i 1999, bortsett fra at partiet har nærmet seg Arbeiderpartiet i stor grad gjennom et ønske om mer politisk styring på mange av områdene?

Venter i spenning på et svar!

mandag 17. september 2007

Mord i kommunestyresalen

Jeg fikk en hyggelig e-post fra Jan Simonsen, en gammel kjenning fra Frp-tiden. Jeg må bruke ordet kjenning om han. Han er en flott fyr, men vi kranglet litt på slutten av min tid i Fremskrittspartiet. Han var skeptisk til innvandring, mens jeg er for et fargerikt fellesskap. Han forgudet Carl I Hagen, mens jeg mener Hagen er flink, men at han tok eller tar feil i sentrale politiske spørsmål. Han likte Bolkesjø, mens jeg kaller det ”dolkesjø”. Nok om det. Simonsen er og blir en fargerik person, på alle mulige måter.

Nå har Jan Simonsen endelig skrevet en kriminalbok, og den heter Døden på Stortinget. Jeg skal selvfølgelig lese boken, og jeg oppfordrer så mange som mulig til å gjøre det samme. Simonsen har nemlig sagt at hvis forfatterskapet ikke blir vellykket, vil han vurdere politikk igjen. Så vondt vil ikke jeg Jan Simonsen. Derfor kommer jeg til å kjøpe boken hos G.Hagen Libris i Honningsvåg. For øvrig er Simonsen er person som skriver godt. Jeg har store forventninger til boken.

Jan Simonsen har forresten gitt meg en knakende god idé. Hvis jeg ikke blir rik på bloggen, skal jeg skrive kriminalboken Mord i kommunestyresalen. Jeg har for lengst bestemt meg for hvem jeg ønsker skal dø politisk.

Mer om Simonsens boklansering i Bokavisen.

Ulykkelige sosialister?

Syns du arbeiderpartipolitikere, SV-politikere og Arne Basso virker ulykkelige?

Kanskje ikke så merkelig. En undersøkelse utført av danske, sveitiske og svenske forskere slår nemlig fast at jo lengre til venstre på den politiske skalaen en person befinner seg, jo mer ulykkelig er personen. Jeg skjønte at noe måtte være galt med det vi i Norge omtaler som sosialdemokrater!

Eller kanskje ikke. Ole Håvard Olsen, nyvalgt kommunestyremedlem for Nordkapp Arbeiderparti, er sosialist. Han virker ikke spesielt ulykkelig. Jaja han er kanskje en høyremann i skapet.

Les mer om undersøkelsen i politiken.dk.

søndag 16. september 2007

Høyre må gå til høyre

De politiske forskjellene i Finnmark må bli større. Hvis ikke det skjer, vil Høyre snart være et miniputtparti i Norges nordligste fylke. Høyre kan bli mye større gjennom å endre den politiske kursen.

Høyre har ikke gjort et spesielt godt valg i Finnmark, til tross for gode forutsetninger. Finnmark bør være et eldorado for ikke-sosialistiske politiker. Det kryr av muligheter, alt fra å effektivisere offentlig sektor til å satse på et næringsliv som har unike muligheter, fra reiseliv til fisk og petroleumsrelatert virksomhet. Høyre kan aldri konkurrere med Arbeiderpartiet og SV om å være best i sosialdemokrati, selv om partiets politikere har prøvd på den sosialdemokratiske vrien i altfor mange år.

I min hjemkommune, Nordkapp, er 90 prosent av alle vedtakene i formannskapet enstemmige. Kommunen har i praksis finansiert driften med lån ettersom momskompensasjon fra byggeprosjekt går til driften av kommunen. I tillegg utvides eiendomsskatten. Alt dette skjer uten store protester fra Høyre i form av alternative forslag. Dette er stikk i strid mot god borgerlig tradisjon som høyrepolitikere bør være opptatt av. Situasjonen i Hammerfest og Alta ligner på Nordkapp, selv om Hammerfest kommune og Alta kommune har betydelig bedre økonomi enn kommunen jeg bor i. Fellestrekkene er likevel at politikerne samler seg om sosialdemokratiske verdier, og det er for oss som ønsker en mindre offentlig sektor svært betenkelig. Enigheten om den politiske kursen er faretruende stor.

Den moderate linjen til høyreforeningene fører til stor enighet mellom partiene. Det er vanskelig å finne skillelinjer for velgerne. Det er hovedgrunnen til at vel 50 prosent stemmer ved kommune – og fylkestingsvalg. Enigheten mellom partiene sørger for at hvis en velger er sint på SV, vil den samme velgeren naturligvis også være misfornøyd med Høyre. Det ligger et enormt potensial til høyre for sentrum/venstre, og det er naturlig at Høyre er det partiet som først prøver å nå denne gigantiske velgermassen.

Den moderate høyrelinjen fører også til redusert kraft for å dreie politikken til høyre. Det betyr at offentlig sektor vokser, og det er få eller ingen alternativ for en konstruktiv linje for mer frihet, mer ansvar og mer mangfold. Det er bare tapere med få skillelinjer. Dessverre er Høyre den største taperen, noe valgresultatet i Finnmark i stor grad bærer preg av.

Valgresultatet i Finnmark hentet fra Finnmark Dagblad.

Sosialdemokratiske høyrepolitikere vil påstå at valgresultatet i Finnmark ikke var elendig. Når byer som Alta og Sør-Varanger har tilbakegang og Nordkapp Høyre har stabilisert seg på vel 13 prosent, må det være dårligere enn det som bør være målsetningen til Høyre i Finnmark.

fredag 14. september 2007

Skummelt – politikerne skal diskutere alkohol

Hver gang politikerne skal diskutere alkohol, skjenkebevillinger og kontroller går det kaldt nedover ryggen min. Det går som regel bra, men Nordkapp kommune har gjort mye rart på dette området i flere tiår. Mange av tiltakene ler vi av i dag, men det er de samme partiene som styrer. Dermed kan det latterlige igjen bli en realitet.

Nordkapp kommunestyre har vedtatt alt fra alkoholfrie mandager til at politikerne også skal utøve kontroll på stedene som har salgs – eller skjenkebevilling. I tillegg har det vært store skjevheter på tildelinger av bevillinger. Derfor grøsser jeg hver gang politikerne skal behandle alkoholsaker. Det eneste partiet som har vært rimelig troverdig på dette området er Høyre.

Avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester skal vurdere hvordan skjenkekontrollen skal utøves i fremtiden. De siste årene har Finnmark Vakt og Alarmservice gjennomført kontroller i Nordkapp. Det har ikke vært perfekt, men langt bedre enn det kontrollsystemet kommunen har hatt tidligere. Rådmannen foreslår å innhente tilbud også fra andre aktører ettersom Finnmark Vakt og Alarmservice ikke har gjennomført kontroller hos alle som har en bevilling. Rådmannens forslag er helt greit. Det er rimelig at private aktører konkurrerer om oppdraget.

Jeg frykter at noen glupinger i avdelingsstyret skal foreslå at kommunen selv kan påta seg kontrollansvaret. Det har kommunen prøvd før, og det trekket var ikke vellykket. Eller det var direkte useriøst ettersom bevillingsinnehaverne ble behandlet ulikt. Aktørene i dette markedet konkurrerer. Det er viktig at næringslivet har de samme konkurransevilkårene.

Nordkapp kommune bør la Finnmark Vakt og Alarmservice eller andre private aktører stå for alkoholkontrollene. Det har fungert godt, og langt bedre enn da lokale helter kontrollerte bevillingsinnehaverne.

Jeg har sterke meninger om Alkoholloven, men den må endres av Stortinget, og det er ikke et tema i denne bloggen.

torsdag 13. september 2007

Nominasjonsprosessen er viktig

Partiene har tatt for lett på nominasjonsprosessene. Partilistene har blitt svakere og svakere. Resultatet blir at mange unnlater å stemme. Dessuten er det mange som retter på listene, spesielt sammenlignet med tidligere.

Nordkapp Høyre sine nominasjonsprosesser har siden 90-tallet vært uverdig, til dels uryddig. Partiet bryter mange viktige prinsipp i sine valgforberedelser. Organisasjonskulturen er lik null, og uten forbedringer vil Høyre aldri bli et alternativ i Nordkapp. Jeg kan trekke frem skrekkeksempel etter skrekkeksempel, men jeg lar vær. Jeg blir bare i dårlig humør og forbannet av å tenke på organisasjonskulturen i Nordkapp Høyre. Til tross for dårlige forberedelser, hadde Nordkapp Høyre denne gangen et godt listeforslag. Selvsagt mye listefyll, men med mange spennende kandidater. Den gode listen kan være årsaken til at partiet ikke gjorde et katastrofevalg.

Nordkapp Arbeiderparti er helt motsatt av Høyre. Der er det system. Maskineriet fungerer og nominasjonsprosessen er ryddig, spennende og verdig. Når arbeiderpartipolitikerne er nominert, vet kandidatene hvilket program de skal forsvare. Selv om Arbeiderpartiet har system, kan årets listeforslag karakteriseres som svakt. Mange av lokallagets topper vil sannsynligvis være enige med meg i påstanden, og det er hovedgrunnen til katastrofevalget med en tilbakegang på over 12 prosent.

Hovedgrunnen til at jeg kritiserer partienes valg av kandidater, er at det ble rekord i antall rettinger ved årets valg. I år ble 52,8 prosent av listene rettet, mens i 1987 ble 28,7 prosent av listene endret på. En voldsom oppgang, og forklaringen på rekordrettingen er dårlige listeforslag.

Tore Fosse stod på sikker plass på SVs liste, men fikk mange ekstra kumuleringer. Alle stemmene til Tore Fosse forklarer litt av økningen, men langt fra alt. Dårlige lister er en sannhet som toppene i partiene helt sikkert ikke vil innrømme.

Se rettetallene på www.radionordkapp.no.

Jeg er ikke imot at velgerne benytter muligheten til å stemme aktivt gjennom å bruke kumuleringer og slengere. Jeg synes bare det er bemerkelsesverdig stor økning siden 1987 og 1991. Økningen kan forklares, og den forklaringen bør partiene ta seriøst.

onsdag 12. september 2007

Folkeavstemningen Kolberg tapte


Liberaleren vurderer valgresultatet, og kårer både vinnere og tapere. Les redaktør Per Aage Pleym Christensen sin artikkel.

Valgresultatet på nasjonalt plan er ikke representativt for Nordkapp. Til det er partiene for like, og det politiske budskap kom i bakgrunnen i forhold til personer som er gode til å bruke skattefinansierte penger i hytt og pine.

Valgresultatet i Nordkapp på www.radionordkapp.no.

Ordfører – ingen hemmelighet


Den 16. oktober er det konstituering i Nordkapp kommunestyre. 25 representanter skal velge ordfører, varaordfører, setteordfører, formannskap, kontrollutvalg, avdelingsstyrene og en rekke råd og utvalg.

Jeg skal ikke påstå at jeg vet hvem som kommer i hver eneste posisjon. For det gjør jeg ikke, men jeg har en anelse om hvem som kommer til å samarbeide. Dermed har jeg også et bestemt inntrykk av hvem som blir ordfører, varaordfører og hvor mange representanter de forskjellige blokkene får i formannskapet og avdelingsstyrene. Det vil være sleipt å avsløre dette allerede nå. Derfor kommer jeg til å holde det hemmelig. På den måten får den lokale media masse godt stoff med uttalige spekulasjoner de neste dagene og ukene. Jeg føler likevel at bitene er på plass, selv om ingen av partiene vil komme med en slik innrømmelse så tidlig i forhandlingene.

Uansett hva som skjer, uansett om jeg har rett eller ikke, må jeg bare innrømme at jeg ikke har noe med konstitueringen å gjøre. Jeg har selvsagt snakket med personer som skal ta avgjørelsene, men jeg har ikke gitt spesielle råd. Det er de forskjellige kommunestyregruppene og lokalpartiene som må avgjøre det valgtekniske samarbeidet, og det kommer politikerne til å gjøre på en god måte.

Huff, der holdt jeg på å skrive navnet på den neste ordføreren. Det er kanskje på tide å stoppe bloggingen nå.

Radio Nordkapp har offentliggjort det nye kommunestyret i Nordkapp. Det er Kristina Hansen og Tore Fosse som konkurrer om ordførervervet. Litt pussig egentlig ettersom begge er imot konkurranse i kommunal sektor.

tirsdag 11. september 2007

Bønna med ny politisk blogg!


Hei alle sammen. Eller som jeg bruker å si til min store, homofile katt: Hei, din søte kauring.

Dette er en ny blogg fra Solvik, Bjørn Magne Solvik. Den skal dreie seg om politikk, eller mest kommunepolitikk. Jeg skal følge valgperioden 2007 – 2011. Mine strenge øyner blir spesielt satt mot Arbeiderpartiet, SV, Kystpartiet, Senterpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet. Eller det er alle partiene som er representert i Nordkapp kommunestyre den kommende valgperioden.

Formålet med bloggen? Tja, fremme mitt kandidatur som ordfører for Nordkapp Høyre i 2011. Dessuten er det en fin arena til å drite ut politiske motstandere og komme med ros til politiske meningsfeller. Smak på setningen: Mmmmm Solvik som ordfører. Mmmmm Solvik som ordfører. Mmmmm Solvik som ordfører. Mmmmm….

Bloggen vil bli nedlagt i 2011. Før den tid skal mange saker presenteres. Forhåpentligvis vil kommunestyrerepresentanter lære mye av å lese bloggen med jevne mellomrom. Sender allerede nå en hilsen til ordfører Ulf Syversen som går av om noen uker. Når du er ferdig, skal vi ta en pils i lag. Det er en lovnad!

Velbekomme!