mandag 22. august 2011

Ingen bør stemme ved tvang

Det er ikke en plikt å avgi stemme ved valg og slik bør det forbli.

Flertallet i regjeringens integreringsutvalg mener tanken om stemmeplikt er interessant og utvalgets flertall ønsker at spørsmålet utredes.

Valgkamp betyr i tillegg til kamp om stemmer, også refleksjoner om demokratiet. Det organet som går lengst i nye tanker er regjeringens integreringsutvalg, som signaliserer stemmeplikt i Norge. Spørsmålet må behandles, samt få tilslutning på Stortinget før valgtvang blir en realitet i Norge.

I kapitelet Demokrati og deltakelse: formelle og uformelle integreringsarenaer, på nettstedet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skriver utvalgets flertall følgende:
”Stemmeplikt reiser viktige prinsipielle, demokratiske spørsmål. Argumentet for stemmeplikt er at det ikke bare er en rett, men også en plikt, å delta i valg. I tillegg kan det sørge for at alle deler av befolkningen deltar i valg, slik at grupper som ellers kan bli svakt representert, gjør seg gjeldende. Dette kan igjen øke politisk legitimitet. Legitimitet er en grunnleggende forutsetning for demokratisk politisk styring. Det skal være mulig å stemme blankt og ordningen inneholder vanligvis milde sanksjoner. Motargumentet er at det ligger en klar motsetning i å gjøre et fritt valg obligatorisk og det å kreve at enkelte individer bruker sine rettigheter. Utvalgets flertall mener at stemmeplikt ved valg er en interessant ordning, særlig i en kontekst med økende mangfold og at det derfor bør utredes videre”.

Les hele utredningen som ble lagt frem i juni i år.

Motbydelig tanke
Valgtvang er en motbydelig tanke. Stemmerett bør være en rett til å avstå fra å avgi stemme.

Borgere som ønsker et helt nytt system, gjerne basert på det Liberaleren skriver om, vil ved tvang bli tvunget til å stemme på politikere som fronter en politisk kurs som en ikke støtter. Tvang til å stemme mot egen overbevisning, vil skape mer hat mot politikerne.

Valgoppslutningen ved kommunevalg i Nordkapp er cirka 60 prosent. Det betyr at fire av ti ikke finner sitt parti, sannsynligvis fordi partiene er for like. Å tvinge disse til å stemme på noe de egentlig er imot, er motbydelig. Debatten om stemmeplikt bør gravlegges!

Om borgerne sitter hjemme eller stemmer blankt, er det faktisk å foretrekke at de sitter hjemme dersom det er eget ønske.

Ingen kommentarer: