onsdag 11. mars 2009

Organisasjonsplan i Nordkapp Høyre

Jeg fikk igjennom tankene jeg hadde for Nordkapp Høyres organisasjon, og som i stor grad sammenfaller med lovene vedtatt i partiet sentralt.

Nedenfor er organisasjonsplanen, slik styret ser for seg driften i hele partiorganisasjonen. Ingen ting hadde vært bedre om både SV og Arbeiderpartiet strammet inn sine organisasjoner.

Vedtaket ble fattet på styremøtet 10. mars og er en oppfølging av årsmøtevedtaket.


1.0 Årsmøtet
Årsmøtet er lokalforeningens høyeste organ. Årsmøtet holdes innen desember måned og innkalles med 3 ukers varsel. Alle medlemmer av foreningen og sideforeningene kan delta med fulle rettigheter.

1.1 Årsmøtet behandler
Årsmøtet behandler følgende saker.
-Styrets beretning.
-Rapport fra kommunestyregruppen.
-Rapport fra formannskapet og de andre avdelingsstyrene.
-Revidert regnskap.
-Valgkomiteens innstilling på styret.
-Utsending av delegater til fylkesårsmøtet.
-Utsending av delegater til nominasjon i fylkespartiet.
-Valg av valgkomité til neste årsmøte.
-Medlemskontingent. Kontingenten skal ikke være mindre enn den landsmøtefastsatte minimumskontingent.
-Saker som fylkesstyret eller sentralstyret forelegger.

2.0 Styret
Styret består av leder, nestleder, og minst ett styremedlem valgt av årsmøtet, lederne av godkjente sideforeninger og kommunestyregruppens leder.
Styret kan gi andre tillitsvalgte adgang til å delta i sine møter uten stemmerett.

2.1 Styrets arbeidsoppgaver
-Politisk utrednings- og programarbeid.
-Inntektsbringende arbeid.
-Opplæringsarbeid.
-Kontakt med media.
-Planlegge og gjennomføring kampanjer.
-Organisasjonsarbeid.
-Utarbeide virksomhetsplan.
-Oppnevne nominasjonskomité.
-Avholde medlemsmøter som ikke går direkte på saker som behandles i kommunestyregruppen eller de andre gruppene.
-Sørge for konstituering av Høyres posisjoner etter kommunevalg i samarbeid med kommunestyregruppen.

3.0 Kommunestyregruppa
Kommunestyregruppa består av kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Partiets leder har alle rettigheter i kommunestyregruppen.

Med kun 1 representant i kommunestyret, er representanten gruppeleder.

Dersom saker som er behandlet i avdelingsstyrene skal behandles i kommunestyret, skal fraksjonsleder i de ulike avdelingsstyrene delta på behandlingen i kommunestyregruppen med tale- og forslagsrett.

Flertallet i kommunestyregruppen kan ikke binde hver enkelt kommunestyremedlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme. Møtene skal være åpne for medlemmene i Nordkapp Høyre.

3.1 Kommunestyregruppens arbeidsoppgaver
-Avholder gruppemøter foran kommunestyremøtene.
-Utarbeide forslag som fremmes i kommunestyret.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.
-I store politiske saker skal kommunestyregruppa innkalle til medlemsmøte der medlemmene i Høyre har adgang med tale- og forslagsrett.
-Sørge for konstituering av Høyres posisjoner etter kommunevalg i samarbeid med styret gjennom et medlemsmøte.

3.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i kommunestyregruppen.


4.0 Formannskapsgruppa
Formannskapsgruppen består av formannskapsmedlemmer og vararepresentanter. Leder av kommunestyregruppen, er gruppens leder. Gruppa velger sekretær.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme. Møtene skal være åpne for medlemmene i Nordkapp Høyre.4.1 Formannskapsgruppens arbeidsoppgaver
-Avholder gruppemøter foran formannskapsmøtene.
-Utarbeide forslag som fremmes i formannskapsmøtene.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

4.2 Valg av leder og sekretær
Valg av sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i formannskapsgruppen.5.0 Gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester
Gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester består av medlemmer av avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Med kun 1 representant i avdelingsstyret, er representanten gruppeleder.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme. Møtene skal være åpne for medlemmene i Nordkapp Høyre.5.1 Gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester
-Avholder gruppemøter foran møtene i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester
-Utarbeide forslag som fremmes i avdelingsstyret for Helse, omsorg og sosiale tjenester
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

5.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i gruppen for Helse, omsorg og sosiale tjenester.6.0 Gruppen for Oppvekst og kultur
Gruppen for Oppvekst og kultur består av medlemmer av avdelingsstyret for Oppvekst og kultur og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Med kun 1 representant i avdelingsstyret, er representanten gruppeleder.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme. Møtene skal være åpne for medlemmene i Nordkapp Høyre.6.1 Gruppen for Oppvekst og kultur
-Avholder gruppemøter foran møtene i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.
-Utarbeide forslag som fremmes i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

6.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i gruppen for Oppvekst og kultur.


7.0 Gruppen for Miljø og tekniske tjenester
Gruppen for avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester består av medlemmer av avdelingsstyret Miljø og tekniske tjenester og vararepresentanter. Gruppa velger leder og sekretær. Med kun 1 representant i avdelingsstyret, er representanten gruppeleder.

Flertallet i gruppen kan ikke binde hver enkelt medlem, men partiets representanter er valgt på partiets program og det blir forventet at programmet blir fulgt.

Ved stemmelikhet, har gruppens leder dobbeltstemme. Møtene skal være åpne for medlemmene i Nordkapp Høyre.7.1 Gruppen for Miljø og tekniske tjenester
-Avholder gruppemøter foran møtene i avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
-Utarbeide forslag som fremmes i avdelingsstyret for Miljø og tekniske tjenester.
-Kontakt med media.
-Referatene fra møtene i gruppa skal videresendes styret for arkivering.
-Utarbeide beretning som behandles på årsmøtet.

7.2 Valg av leder og sekretær
Valg av leder og sekretær skjer i det første møtet i år 1 og år 3 i gruppen for Miljø og tekniske tjenester.


8.0 Nominasjonsmøtet
Nominasjonsmøtet skal holdes innen utgangen av mars måned i valgåret, og innkalles med 3 ukers varsel. Møtet holdes for åpne dører.

8.1 Nominasjonskomiteen
Styret nedsetter nominasjonskomité forbereder nominasjonen av partiets kandidater ved kommunestyrevalg. Nominasjonskomiteen skal innhente forslag fra medlemmene og fremlegge for nominasjonsmøtet en fortegnelse over foreslåtte kandidater, samt eget forslag til valgliste.

Ingen kommentarer: