fredag 22. februar 2008

Det store spørsmålet

Kommunestyret kommer i møtet 26. februar til å åpne en driftskreditt, eller det vi ofte kaller for kassakreditt. Det er få alternativ ettersom kommunen trenger kontanter. Sannsynligvis setter kommunestyret grensen på 20 millioner kroner, i tråd med avtalen ordfører Kristina Hansen allerede har gjort med banken Nordea.

Det store spørsmålet er hvordan Nordkapp kommune skal betale tilbake kreditten innen fristen? Nå kommer ikke alle de 20 millionene til å bli brukt, men det er en viss fare for at kommunen kan komme til å bruke mellom 8 og 10 millioner av driftskreditten. Formannskapet har allerede behandlet saken og administrasjonen redegjør godt for behovet.

Kommunelovens §50 regulerer kommunens muligheter til å oppta lån, også driftskreditt. I punkt 7b står det: Kommunens eller fylkeskommunens likviditetslån eller benyttet trekkrettighet etter nr. 5, skal være gjort opp senest når årsregnskapet fastsettes. Når kommunestyret eller fylkestinget vedtar at et regnskapsmessig underskudd skal fordeles, kan løpetiden for likviditetslånet forlenges tilsvarende den maksimale periode for inndekning av underskuddet. Det betyr at driftkreditten normalt skal være gjort opp når årsregnskapet fastsettes. Den datoen vil komme raskt for politikerne.

Jeg forventer at noen våkne kommunestyrerepresentanter spør om det finnes en plan for å overholde punkt 7b i Kommuneloven? Det naturlige oppfølgingsspørsmålet vil være, hvis det ikke finnes en plan, hva skjer den dagen Nordkapp kommune ikke klarer å gjøre opp driftskreditten slik som kommuneloven krever? Er statlig administrasjon eller ROBEK-listen det neste?

Dersom kommunestyret opptar en driftskreditt, bør kommunestyret være klar over at den skal gjøres opp, relativt raskt. Kommunens ledelse bør ha en plan, hvis ikke ser dette veldig mørkt ut med tanke på kommunalt selvstyre i Nordkapp.

For øvrig lever jeg fortsatt på medlemsmøtet som Nordkapp Høyre og Nordkapp FrP avholdt på onsdag.

Ingen kommentarer: