onsdag 26. november 2008

Negativ til Smith-utvalget?

Da bør du stemme Høyre eller Fremskrittspartiet neste høst. I et intervju med FiskeribladetFiskaren sier Tobjørn Hansen fra Høyre, at Kystfiskeutvalgets anbefalinger kan man kan skyte en hvit pil etter hvis Høyre og Fremskrittspartiet får flertall i Stortinget etter valget neste høst. Det er en veldig god grunn til å stemme Høyre eller FrP.

Tirsdag ble denne omstridte utredningen behandlet av kommunestyret i Nordkapp. Heldigvis gikk Høyre og Fremskrittspartiet imot de omstridte prinsippene i utredningen. Arbeiderpartiet og SV viste sine sanne ansikter med å bryte eiendomsrettigheter for å gi særrettigheter til enkelte grupper som i denne saken er finnmarkingene.

Kystfiskeutvalgets anbefalinger strider mot eiendomsrettprinsippet som skal være viktig for mange på høyresiden. Fiskerne som har en viss eiendomsrett til fisken, riktig nok gjennom mange ulike reguleringer, vil miste rettigheter fordi Smith-utvalget ønsker å gi kvoter til alle i Finnmark. Dersom Smith-utvalget blir gjeldende politikk, skal utvalgte personer gi eierandeler til mange personer som har jobbet med andre ting enn å fiske, for eksempel banksjefen i Sparebanken, Tore Roger på Favehjørnet og Per Gunnar på Rimi. Redusert eiendomsprinsipp vil svekke forvaltningen, og det vil gå utover andre fiskere i resten av landet. Smith-utvalget kommer med politikk, ikke mer fisk.

Reidar Nilsen i Norges Fiskarlag sier det på denne måten i en avisartikkel:
Fiskerne i Finnmark har alltid vist storsinn. De har aldri bedt om særfordeler på bekostning av kolleger fra andre deler av landet. Jeg håper vi også denne gangen gjør det samme, og står sammen om våre rettigheter. Jeg anmoder fiskerne om å slutte rekkene bak Fiskarlaget. Jeg mener det er svært urimelig å gjøre det som Smith-utvalget har gjort, nemlig å framlegge et dokument der en spør befolkningen om de vil ha gratis kvote eller ikke. Dette høres forlokkende ut og mange vil nok gi dette tilbudet en uforbeholden aksept. Men utvalgets forslag om endre på sentrale etablerte forvaltningsprinsipper, vil i lang tid framover skape stor usikkerhet for de som allerede er etablert i næringa”.

Nilsen, du fikk i alle fall støtte i Nordkapp kommunestyre. Støtte av Høyre og Fremskrittspartiet.

Eiendomsrettighetene til fisken har fiskerne. De har eiendomsrettigheter fordi de har benyttet ressursene. Det blir helt galt at staten, gjennom et nytt organ og utvalgte personer, nå skal dele ut ressursen til alle. Det er prinsipielt betenkelig og det er usolidarisk ovenfor en hel yrkesgruppe.

Fakta om Kystfiskeutvalget:
-Det blir fastslått som et prinsipp at folk bosatt ved fjordene og langs kysten i Finnmark har rett til fiske i havet utenfor Finnmark på grunnlag av historisk bruk og folkerettens regler om urfolk.

-Denne retten til fiske gjelder for alle folkegrupper.

-Retten omfatter en rett til å fiske til eget forbruk.

-Dernest en rett til å kunne begynne som fisker i næring; og videre en rett som yrkesfisker til å fiske en mengde som gir økonomisk grunnlag for en husholdning, enten som levevei eller i kombinasjon.

-Dette er en rett som den enkelte fisker har overfor fiskerimyndighetene, og som ikke krever at fiskeren kjøper en kvote.

-Retten innebærer at utvalget besvarer spørsmålet om minimumskvote positivt. Minimumskvoten gjelder ikke bare for fartøy under ti meter, men for alle fiskere bosatt i Finnmark.

-I fjordene er det en særlig rett til fiske for folk som er bosatt ved den enkelte fjord, i loven kalt fjordretten.

-Et regionalt styringsorgan kan etter en nærmere vurdering åpne for at fiske også kan utøves av andre.

-Utenfor fjordene har fiskere bosatt utenfor Finnmark rett til fiske på lik linje med finnmarksfiskere.

-Det blir etablert et regionalt styringsorgan, i loven kalt Finnmark fiskeriforvaltning, der Finnmark fylkesting og Sametinget hver velger tre medlemmer til styret.


Det Liberale Folkepartiet har også skrevet om utvalget, med en liberalistisk vri.

Ingen kommentarer: