onsdag 7. mai 2008

Politikeropplæring!

Politikerne i Nordkapp må få opplæring. Det bør skje rimelig raskt. Alle bør gå igjennom opplæringen, også de som har vært med i mange år.

Som medlem av Høyre har jeg selvfølgelig god kontakt med Høyre- og FrP-politikerne. Jeg snakker mye politikk med politikere fra disse to partiene. Mest fordi jeg kjenner partiprogrammene svært godt. Først og fremst gjennom skolering, men også gjennom jobben i Liberaleren. Det var jeg som laget Høyres program ved kommunevalgene i 1999 og i 2003. De mest prinsipielle programmene som Høyres kandidater har gått til valg på i Nordkapp. Jeg var også formann i Nordkapp Fremskrittsparti i 1992, da ble Nordkapp FrP kåret som et av landets beste/mest aktive lokallag.

Denne valgperiode er godt i gang. Når 2008 er over, vil kommunestyret ha vedtatt to kommunebudsjett. Fortsatt har det ikke vært politikeropplæring. Hadde kommunen hatt politikere med stor kompetanse ville jeg ikke vært bekymret, men det er ikke tilfellet. Mange av medlemmene i kommunestyret og en del av medlemmene i formannskapet og avdelingsstyrene har ikke peiling på den politiske prosessen og den politiske rollen. Kunnskapen om blant annet kommuneloven er minimal.

Jeg har de siste dagene mottatt henvendelser på at møtelederen nekter å ta imot forslag. Jeg kan forstå det hvis det er forslag som skal realitetsbehandles, altså avgjøres der og da, uten at saken står på sakslisten. Jeg har ingen forståelse for at møtelederen nekter å votere over utredningsforslag i forbindelse med for eksempel budsjettsaker som er oppført på sakslisten. Å foreslå utredninger betyr at saken ikke skal realitetsbehandles der og da, men at saken kommer tilbake til politikerne etter at administrasjonen har gjort forberedelser. Hvis administrasjonen skal jobbe videre med en slik sak, må et flertall i for eksempel kommunestyret stemme for forslaget der forslagsstilleren ber om en spesiell utredning.

Høyre og Fremskrittspartiet har fortsatt ikke fremmet mange av de forslagene som et medlemsmøte vedtok. Ifølge rapporter jeg får er det fordi møtelederen nekter voteringer. Hvis det er sant, er det galskap. I en budsjettsak finnes det ingen muligheter for organets leder til å nekte å votere over utredningene som Høyre og Fremskrittspartiet ønsker at kommunens administrasjon skal utføre. Det er forresten gode forslag som vil gi oss en bedre kommune.

Jeg er sannsynligvis den personen i Nordkapp som har fremmet flest forslag i kommunale organ. Vi snakker om mange hundre forslag siden jeg ble valgt inn i kommunestyret i 1991. Jeg har kun en eneste gang opplevd at møtelederen nektet votering over et forslag jeg fremmet. Da var Ulf Syversen møteleder. Jeg tok kontakt med Fylkesmannen i Finnmark, og fylkesmannsembetet ga meg rett. Så lenge forslaget ikke skulle realitetsbehandles, hadde ikke møtelederen rett til å avvise votering.

Husk politikerne driver med politikk, altså å fordele knappe gode og byrder. Det betyr forskjellige meninger. De som er uenig i et forslag bør stemme imot istedenfor å hindre at demokratiet får gå sin gang.

Jeg skrøt over at jeg har fremmet mange hundre forslag. Jeg må minne om at alle forslagene har ikke vært like gode, men jeg angrer ikke. Formålet har vært en enklere, billigere og mer oversiktig kommune der borgerne får flere valgmuligheter.

Ingen kommentarer: