torsdag 25. november 2010

Et spark til hovedstyret

Jeg holder på å finne ut når Nordkapp idrettsråd etter vedtektene skal ha årsmøte. Jeg tror jeg er på valg og kommer ikke til å ta gjenvalg. I letingen etter lovverket, fant jeg denne i basislovnormene for idrettslag:
§ 5 Stemmerett og valgbarhet.

Måtte bare publisere den slik at hovedstyret skjønner at personer som er liberale ikke automatisk kan utestenges fra verv i foreningen. De som er imot liberalister må stemme imot kandidater ved valg, verken mer eller mindre.

Egentlig dumt at årsmøtet i HT & IF, inkludert meg selv, har stemt på personer som ikke følger idrettens lovverk. :-)

Les bloggposten Vurderer å utfordre Lars Simonsen som leder i HT & IF.

Oppdatering: F… er ikke på valg før neste årsmøte. Vet ikke om jeg klarer ett år til i idrettens tjeneste.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Finn andre arenaer enn idrettens til å fronte din narkotikakampanje!

Anonym sa...

Hadde du referert til §3 ville du sett at ingen har krav på å bli medlem.
§ 3 Medlemmer:
"Alle som aksepterer idrettslagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem5."

5
Når det står «kan bli tatt opp som medlem» innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. Lovutvalget har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan påklages for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

Solvik sa...

Anonym! Hvis du mener jeg har frontet narkotikaspørsmålet i idrettsbevegelsen, er det så galt som det er mulig å bli. Jeg er faktisk tilfreds med idrettens holdning mot rus. Jeg mener faktisk at idrettsorganisasjonene kunne bli enda mer restriktiv mot alkohol, som er en lovlig vare. Har også, riktig nok for mange år siden, fremmet forslag om dette, men ble nedstemt.

Narkotika er i dag ulovlig og idrettsbevegelsen tar avstand fra kriminelle handlinger som bruk og besittelse er.

Narkotikaspørsmålet er politikk, og hører hjemme i de politiske partiene, på nettet, i mediene…… Det er på disse arenaene temaet blir debattert.

De eneste spørsmålene jeg er i opposisjon i forhold til flertallet i HT & IF, er i spillpolitikken og bruk av egenandeler. Egenandeler har fotballgruppas styre drøftet flere ganger de siste tre årene. Jeg har hele tiden frontet høyere egenandeler, men har ikke fått helt gehør for mitt syn. Spillpolitikken ble debattert i forbindelse med Fotballtinget i 2010. Jeg mente, og mener fortsatt, at HT & IF skulle gå inn for å avvikle Norsk Tippings monopol, men ble nedstemt i fotballgruppas styre.

Anonym, det er synd du fremstår som anonym med den påstanden som du fremmet. Den er og blir feil.

Solvik sa...

Anonym, jeg er allerede medlem av foreningen og er dermed tatt opp. Ifølge lovverket skal man være medlem for å være valgbar og jeg ble sist, på årsmøtet i fotballgruppa den 29. oktober 2010, valgt som leder av valgkomiteen.

Det idrettsbevegelsen kan gjøre er å ekskludere meg, noe jeg tror er urealistisk fordi jeg aldri har brutt idrettens retningslinjer.