fredag 29. august 2008

Ordførere i Nordkapp har standardpensjon

Dem som har vært ordførere i Nordkapp nyter ikke godt av de samme ordningene som stortingspolitikerne har når det gjelder pensjon. Odd Holmgren, Hans Arvid Hansen og Ulf Syversen, for å nevne tre personer, kommer ikke opp i samme situasjon som mange tidligere stortingsrepresentanter er oppe i.

I dag må en ordfører jobbe 16 år for å opparbeide de samme pensjonsrettighetene som en stortingspolitiker gjør på 12 år.

Jann Arne Løvdahl, ordfører Vefsn kommune i Nordland, ønsker samme pensjonsordning for ordførere og stortingspolitikere Jeg er uenig, fordi ordningen for stortingspolitikerne er for god og den misbrukes. Argumentet til Løvdahl er godt. Ordførere jobber like mye som stortingspolitikere, men det er ikke en god grunn for å utvide en ordning som bør avvikles.

Nedenfor legger jeg ved ordlyden KLPs bestemmelser for pensjon til folkevalgte:
Alderspensjon kan tas ut ved fylte 65 år, likevel tidligst fra det tidspunkt den folkevalgte ikke lenger mottar godtgjørelse som folkevalgt. Dersom den folkevalgte fortsatt oppebærer en delvis godtgjørelse eller er tilsatt i statlig eller kommunal/fylkeskommunal stilling som medfører rett til medlemskap i tjenestepensjonsordning, kan det tilstås en redusert alderspensjon. Alderspensjon kan ikke ytes så lenge vedkommende er medlem av Stortinget eller Regjeringen. Full alderspensjon utgjør 66% av pensjonsgrunnlaget.
Den pensjonsgivende tjenestetid som kreves for å få full pensjon, skal for folkevalgte utgjøre 16 år. Ved kortere tjenestetid enn 16 år avkortes alderspensjonen forholdsmessig.

Ingen kommentarer: